Partners

Projektet genomförs i partnerskap mellan Science Park Borås, Marketplace Borås och Stiftelsen Proteko.
www.marketplaceboras.se
www.proteko.se

SamRåd

Till stöd för initiativets strategiska utveckling finns ett SamRåd. Vårt SamRåd är ett gemensamt verktyg i syfte att skapa en grund till en fördjupad och breddad samverkan mellan våra olika verksamheter och andra för projektet viktiga aktörer i näringsliv och samhälle. I SamRådet medverkar förutom representanter i ledande befattningar från partnerskapet även representanter från Arbetsförmedlingen för Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad, Kanico AB, TEKO samt Högskolan i Borås. SamRådet har träffats vid fyra tillfällen under förstudiens genomförande i en gemensam kartläggning av arbetsmarknadssituationen för nyanlända tredjelandsmedborgare i Västra Götalandsregionen. SamRådets övergripande frågeställning under förstudiens genomförande har utgått från integration kopplat till arbetslivet.

– Vad finns det för behov?

I satsningens fortsatta utveckling är vi öppna för att bredda samverkan till att också omfatta nya samarbetsparter i syfte att hjälpa nyanlända till en snabbare etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Ett behov för oss är att hitta nya former av samverkan med organisationer och nätverk i det civila samhället som arbetar med rådgivning och stöd till nyanlända. Vi behöver också skapa ett nytt nätverk med näringslivets aktörer inom konfektionsindustrin för att kunna slussa textil kompetens vidare.