KONFEKTION 4.0

– En väg till arbetslivet i Sverige för migranter från tredje länder

Under 2016 – 2017 har vi genomfört ett förstudieprojekt med fokus på migration och innovation under ledning av Science Park Borås i samverkan med Marketplace Borås, Stiftelsen Proteko, Modeink, Arbetsförmedlingen i Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen vid Borås Stad, Kanico AB, TEKO samt forskare vid Högskolan i Borås. Initiativet finansieras av Asyl, Migration och Integrationsfonden (AMIF).

Förstudiens syfte har varit att ta reda på förutsättningar för den svenska textilindustrin att ta tillvara på migrationens möjligheter. Konfektion 4.0 ses som en väg till arbetslivet i Sverige för migranter från tredjeländer med någon form av yrkesverksam bakgrund inom skrädderi, industri- eller konfektionssömnad. Idén handlar om att skapa en levande fabriksprototyp och innovationsmiljö för konfektionsindustrin. I prototypen ska prövas idéer för nya affärsmodeller kopplad till hållbar utveckling, samtidigt som maskinparken kan användas för validering av kompetens. Avsikten är att konfektionsfabriken ska drivas som en verksamhet med flexibla former, anställd personal, uthyrning av maskinpark till företag med egna anställda samt för solo-, mikro- och små och medelstora företag som erbjuder sina produkter eller tjänster.

» Visionen för verksamheten omfattar rådgivning, kompetensutveckling, validering, matchning samt företagsutveckling «

Med utvecklingen av framgångsrika affärsmodeller bedöms goda förutsättningar finnas för konfektionsfabriken att växa och omfatta fler yrkesgrupper inom design, textil sömnadsproduktion och tillverkning.

– Hur kan vi skapa effektiva processer i syfte att tillvarata migranternas kompetenser?

Det sammantagna resultatet från förstudien ska bidra till ett långsiktigt utvecklingsarbete. Förstudien är ett viktigt verktyg för oss i syfte att hitta nya former för samverkan mellan näringsliv och samhälle. Förstudiens resultat har sammanställts i en omvärldsanalys, branschanalys och behovsanalys.

Följeforskningens bidrag i en separat bilaga är att synliggöra och tydliggöra dels hur detta arbete har genomförts , dels bidra med konsekvensanalys inför nästa steg: den operationella delen i form av utveckling av insatser för validering och kompetensutveckling samt uppbyggnad och drift av den textila anläggningen. Länk till rapporten.